Tag: wrtier

चलो बैठौनी कारवाजाय । Ajay Pandey

चलो बैठौनी कारवाजाय । ( अवधी कविता)

बर्धान कय नाधिकय लावाजाय । खेत जोतिकय बनावाजाय । हेङ्ग वहिपा चालवाजाय । बिया फिर गिरावाजाय । चलो बैठौनी कारवाजाय । खाद खेतेमे गिरावाजाय । लेवा फिर कहरावाजाय । बियाकय उखाराजाय । बोझा वोका बनावाजाय । धईकय मुडीपे पहुचावाजाय । सबजनी मिलिकय बैठावाजाय ।...

Ajay Pandey