• चलो बैठौनी कारवाजाय । Ajay Pandey

    चलो बैठौनी कारवाजाय । ( अवधी कविता)

    June 29, 2018 Ajay Pandey

    बर्धान कय नाधिकय लावाजाय । खेत जोतिकय बनावाजाय । हेङ्ग वहिपा चालवाजाय । बिया फिर गिरावाजाय । चलो बैठौनी कारवाजाय । खाद खेतेमे गिरावाजाय । लेवा फिर कहरावाजाय । बियाकय उखाराजाय । बोझा वोका बनावाजाय । धईकय मुडीपे पहुचावाजाय । सबजनी मिलिकय बैठावाजाय । नहारी जमिकय खावाजाय । हरेरी कैकय खेतानमा आवाजाय । चलो बैठौनी…

    Read more