• मस्त जिन्दगी !!

    July 11, 2018 Ajay Pandey

    बाप दादा किहिन कमाई बेटवा धैकय ओहिका उडाइ जमिन्दारकय बेटवा होइ बिना बियर निंद नआई मस्त जिन्दगी ओतना सारा खेत पडा वोका बैठकै बेचा जाई हरेक महिना मोटरसैकिल बदलाई पिछे सुन्नर लड्की बैठाई मौज खुब उडावाजाई मस्त जिन्दगी जे का मन करी गरिअवाजाई पिछे लैकय ५ लाफंडर चौराहा पे घुमाजाई लफडा होइ काउनो तो काम…

    Read more